A.Weizenbergi 14 Tallinn 10150, Eesti

+372 5117366 linedis@linedis.ee

Korduma kippuvad küsimused

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Tegevuse järjekord:

1) valige enesele sobiv autokool
2) läbige edukalt koolituskursused (esmaabi-, teooria- ja sõidukursus)
3) küsige tervisetõend oma perearstilt (D-, DE- ja T-kategooria korral liiklusmeditsiini komisjonilt)
4) võtke kaasa juhiloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ja riigilõivu tasumiseks vajalik raha või tasumise kviitung ning tulge ARK-i büroosse.
5) valige enesele sobiv teooriaeksami aeg. Teooriaeksami edukalt sooritamise korral saate valida sõidueksami aja, mis väiksemates büroodes võib olla samal päeval.
6) juhiloa saate kätte 10-ne päeva jooksul pärast sõidueksami edukat sooritamist.

Juhtimisõiguse taotleja peab esitama ARK büroole juhiloataotluse vormistamiseks:

1) juhi kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi juhul, kui liiklusregistri andmebaasis puuduvad andmed kehtiva tervisetõendi kohta;
2) isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumendi;
3) juhi koolituskursuse tunnistuse;
4) juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud);
5) ARK büroos tehtud elektroonilise foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;

Isikul peab olema juhi teooria- ja sõidueksami vastuvõtmise ning juhiloa väljastamise eest eelnevalt tasutud riigilõiv . Teooriaeksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 krooni, sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest ARK valduses oleva mootorratta või B-kategooria autoga tasutakse riigilõivu 600 krooni. Juhiloa väljastamise eest tasutakse samuti 400 krooni riigilõivu.

Kokku tuleb tasuda ARK sõiduki kasutamise puhul 1 400 krooni riigilõivu.

Esmase juhiloa vahetamiseks tuleb selle omanikul ARK büroole esitada:

1) mootorsõidukijuhi tervisetõend;
2) isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
3) juhi koolituskursuse tunnistus;
4) vahetamisele kuuluv juhiluba;
5) riigilõivu tasumist tõendav dokument (riigilõiv on 400 krooni; riigilõivudest täpsemalt loe siit.).

· Esmase juhiloa vahetamise korral juhiloa vastu peab juht olema läbinud lõppastme koolituse.
· Juhiluba antakse välja 10 tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist.
· Taotluse esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu võib ARK-ile esitada mitte varem, kui 1 kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.
· Kui juht ei ole esmase juhiloa kehtivuse lõppemise ajaks jõudnud lõppastmekoolitust läbida, antakse talle uus esmane juhiluba, mida saab juhiloaks vahetada peale lõppastme koolituse läbimist.
· Õigusaktide nõuete rikkumise korral esmase juhiloa kehtivuse ajal ning kui juhtimisõigus on peatatud või ära võetud kokku vähemalt kuueks kuuks, antakse juhile uus esmane juhiluba, mille kehtivusaeg on võrdne selle ajaga, kui pikalt tal juhtimisõigus peatati.
· Kui juht ei ole 12 kuu jooksul peale esmase juhiloa kehtivuse lõppemist vahetanud juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ning sooritama vastavad eksamid.

Esmane juhiluba vahetatakse Eesti kodanikul, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel. Alaline elukoht tuvastatakse rahvastikuregistri andmete alusel.

Juhiloa vahetuse kohta loe pikemalt

Juhiluba vahetatakse:

· Kehtivuse lõppemisel
· Kõlbmatuks muutumisel
· Omaniku isikuandmete muutumisel
· Sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel
· Siis, kui juhiloa omanikku pole võimalik fotolt ära tunda

Juhiluba vahetatakse Eesti kodanikul, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel. Alaline elukoht tuvastatakse Rahvastikuregistri andmete alusel.

Juhiloa vahetamiseks tuleb selle omanikul ARK büroole esitada juhiloataotluse vormistamiseks:

1) Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend
2) Isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument vahetamisele kuuluv juhiluba.
3) Riigilõivu tasumist tõendav dokument.
4) Foto, mida saab teha kõikides ARK büroodes asuvates fotoautomaatides. Fotoautomaadis tehtud digifoto tagab juhiloa parema trükikvaliteedi ning pildistamine on kliendi jaoks tasuta.

Esmase juhiloa või juhiloa taotlemisel seoses füüsilise isiku isikunime või elukohaandmete muutmisega, kui sellele eelneb muudatus rahvastikuregistris tasutakse riigilõivu 200 krooni.

Juhiloa vahetuse kohta loe pikemalt

Sõiduki registreerimine

Sõiduki registreerimine

– Sõidukit registreeritakse reeglina ainult ühe isiku nimele, kuid saab vormistada ka kaasomandisse, kui sõidukil on mitu omanikku.

– Enne sõiduki registreerimist tuleb läbida registreerimiseelne ülevaatus.

– ARK büroo/osakond väljastab registreeritud sõiduki omanikule registreerimismärgi(d) ja registreerimistunnistuse, pärast mida tuleb sõiduk kindlustada ja vajadusel läbida tehnoülevaatus.

Välismaalt sissetoodud kasutatud sõiduki registreerimisel tuleb ARK-le esitada järgmised dokumendid :

– taotlus ;

– taotleja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba vms);

– volikiri sõiduki registreerimiseks juhul, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;

– sõiduki omandiõigust tõendav dokument (näiteks müügileping);

– sõiduki päritoluriigi registreerimistunnistus;

– tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid juhul, kui sõiduk on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu (näiteks Šveits, Norra jms);

Uue sõiduki registreerimine
Üldjuhul hoolitseb uue sõiduki registreerimise eest automüüja, kuid juhul, kui ta seda teinud ei ole, tuleb ARK-le esitada järgmised dokumendid:

– taotlus;

– soetamise seaduslikkust tõendav dokument (näiteks müügileping);

– taotleja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba vms);

– volikiri sõiduki registreerimiseks juhul, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;

– tüübivastavuse tunnistus sõiduauto, mootorratta või traktori korral (selle väljastab automüüja);

Üksikkorras enda tarbeks valmistatud sõiduki korral:

– ekspertiisiakt, mis tõendab sõiduki vastavust määruse “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” nõuetele;
– ARK tehnoosakonna otsus sõiduki registreerimiseks;
– dokumendid sõiduki põhiosade ja materjalide soetamise kohta;
– tüübivastavuse tunnistus.

Üksikkorras oma tarbeks valmistatud kerghaagise korral:

– joonis kahes vaates põhimõõtudega;

– fotod küljepealt, tagant ja lähivaade haakeseadmest;

– soovitatavalt kaalumise tõend tühimassi täpsustamiseks;

Sõiduki registriandmete muutmine

Muudatused sõiduki registriandmetes tuleb teha sõiduki ostu-müügi, sõiduki omaniku andmete (aadress, nimi) muutumise ja sõiduki tehniliste andmete (näiteks värv) muutmise puhul.

Üldjuhul ei pea sõidukit ARK büroole/osakonnale kontrollimiseks esitama, v.a juhul kui:

– muutuvad sõiduki tehnilised andmed;
– sõidukil puudub VIN-kood.

Peaaegu kõiki toimingud saab sõiduki omaniku esindaja vormistada lihtkirjaliku volikirja alusel. Erandiks on juhtumid, kui sõiduki registreerimistunnistus või selle osa on kadunud – sellisel juhul peab volikiri olema ametlikult kinnitatud või omaniku poolt digitaalselt allkirjastatud.

Sõiduki omaniku vahetuseks on kaks võimalust:
1) võõrandaja ja omandaja (või nende esindajad) tulevad koos ARK büroosse/osakonda omanikuvahetust vormistama,
2) võõrandaja ja omandaja on eelnevalt sõlminud lepingu sõiduki võõrandamiseks ning ARK büroosse/osakonda tuleb omanikuvahetust vormistama sõiduki uus omanik.

1) Sõiduki omanikuvahetuse vormistamisel võõrandaja ja omandaja vahetul juuresolekul ARK büroos/osakonnas tuleb esitada järgmised dokumendid:
– kahepoolne taotlus registriandmete muutmiseks seoses sõiduki omaniku vahetumisega;
– sõiduki registreerimistunnistus (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad);
– võõrandaja ja omandaja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba vms);

2) Sõiduki omanikuvahetuse vormistamine omandiõiguse üleminekut tõendava dokumendi alusel
Sõiduki omanikuvahetuse vormistamiseks tuleb sõiduki omandanud isikul 5 tööpäeva jooksul esitada ARK büroole/osakonnale taotlus sõiduki registriandmete muutmiseks.
Lisaks taotlusele tuleb esitada:
– sõiduki registreerimistunnistus (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad);
– taotleja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba vms);
– omandiõiguse üleminekut tõendav dokument (näiteks müügileping).

Milline dokument tõendab sõiduki omandiõiguse üleminekut?
– Võõrandaja ja omandaja vahel sõlmitud kirjalik müügileping;
– notariaalselt tõestatud leping, pärimis- või omandiõiguse tunnistus või muu notariaalselt tõestatud dokument;
– kohtuotsus;
– kindlustusandja väljastatud vastav akt või leping;
– riigile kuuluva üksiku asja võõrandamiseks nõutavad dokumendid (seadusega ettenähtud korras).

Muudatused sõiduki omaniku andmetes
Pärast muudatuste tegemist sõiduki omaniku andmetes (näiteks nime või elukoha muutus) tuleb sõiduki omanikul 5 tööpäeva jooksul esitada ARK büroole/osakonnale taotlus registriandmete muutmiseks liiklusregistris.

Lisaks taotlusele tuleb esitada:
– sõiduki registreerimistunnistus (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad);
– taotleja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba vms).

Muudatused sõiduki andmetes
Pärast muudatuste tegemist sõiduki andmetes (näiteks kere värvuse muutus) tuleb sõiduki omanikul 5 tööpäeva jooksul esitada ARK büroole/osakonnale taotlus registriandmete muutmiseks liiklusregistris.

Lisaks taotlusele tuleb esitada:
– sõiduki registreerimistunnistus (kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad);
– taotleja isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba vms);
– ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral.

Muudatused tuleb vormistada ka järgmistel juhtudel:
– registreerimismärgi vahetus kaotuse või varguse korral;
– registreerimistunnistuse asendamine kaotuse või varguse korral.